Stoettelers Gedragskode

Ek streef na uitnemendheid met betrekking tot:

Bestuur

 • Die Hugenootras op die hart te dra en bestuur
 • Beste prestasie vir maksimum opbrengs uit elke dier te haal
 • My stoet met trots, eerlikheid en intregiteit te bestuur
 • Integrasie van alle inligting i. v. m. Stoetteling in te samel en prakties toe te pas
 • Betroubare data aan die bedryf se organisasie te voorsien vir verwerking

Medetelers

 • Sal verdraagsaam wees teenoor mededelers
 • Verskille en geskille op eerbare wyse oplos
 • Sal nooit eie eer of belange bo die van die ras of medetelers plaas nie
 • Geen afbrekende kritiek teenoor enige teler se dier uitspreek nie
 • Sal waak teen “Telersjaloesie”

Genootskap

 • Ek is onderdanig aan die genootskap wat onder die Wet op Diereverbetering (wet nr. 62 van 1998) tot stand gekom het en bedryf word
 • Die beeld van die Hugenoot-SA Beestelersgenootskap en die Hugenootras gedurig na buite uit te bou en te verbeter
 • Nooit so optree dat ek enige van bogenoemde skaad nie
 • Die Grondwet en verordeninge te bestudeer en om te sorg vir die gedissiplineerde toepassing daarvan
 • My finansiele verpligte na te kom teenoor die genootskap en die bedryf se organisasie

Kommersiele Telers

 • Stoettelers lê die fundament waarop die die totale veebedryf gebou word
 • As primere produsent van die genetiese material sal ek sorg dat slegs verbeterde material gedurig beskikbaar gestel sal word
 • Is bereid om resagtheid, status, teling en prestasie van elke dier te waarborg
 • Om bewus te wees van die behoeftes van die mark en daarin te kan voorsien
 • Om kommersiele telers in te lig oor die werklike waarde van die stoetdiere in hul ondernemings sodat hule bereid sal wees om billike pryse daarvoor te betaal en nie die stoetbedryf ondermyn deur goedkoop bulle aan hulle te verkoop nie

My Bydrae

 • Suiwerheid van ons Ras ten alle tye na te streef en te bevorder
 • Verbetering van ons ras, fenoipies sowel as genotioies
 • Positiewe seleksie van al my diere
 • Toepassing van Rasstandaarde uit te leef en prakties toe te pas
 • Inteling te vermy