Genootskap

Hugenoot SA Genootskap

Die Hugenoot SA Beestelers Vereniging Raad poog om voortdurend en doelbewus uitstekende diens en advies aan ons telers sowel as die bedryf as geheel te lewer.

Doelwit:

Die Hugenoot SA Beestelers Vereniging Raad poog om voortdurend en doelbewus uitstekende diens en advies aan ons telers sowel as die bedryf as geheel te lewer.

Doel:

Om te verseker dat die rasstandaarde voortdurend hersien word en nagekom word, dat die grondwetlike wetgewing gevolg en nagekom word en dat die gedragskode gevolg en nagekom word.

Opdragte:

Ons raadslede word individueel of gesamentlik spesifieke projekte toegewys om verwante fasette te verbeter wat die teelstandaarde, die teler se kennis, deursigtige kommunikasie en effektiewe bemarking sal verbeter ten einde te verseker dat beide kommersiële en stoettelers suksesvol is in hul individuele ondernemings

Doelstellings en Magte:

Die visie van die stigter van die Hugenootras in 1996, Dennis Solomon, word deur hierdie Grondwet bevestig deurdat:

  • Streng standaarde ten opsigte van voorkoms en genetiese meerderwaardigheid altyd toegepas moet word ten einde die unieke kenmerke van die Hugenoot oor tyd te behou, al is dit ten koste van getalle; en
  • Streng keuring toe te pas by die inbring van basis diere ten einde te verseker dat slegs raskombinasies toegelaat word wat voldoen aan die wesenlike kenmerke en minimum standaarde van die Hugenoot en sy doelstellings

Onderhewig aan die bepalinge van toepaslike wetgewing en hierdie Grondwet is die doelstellinge en magte van die Genootskap —

(a)          om die teel en verbetering van die Hugenoot as ‘n Suid-Afrikaanse landras aan te moedig deur uitvoering te gee aan die magte en pligte verleen aan die Genootskap ingevolge toepaslike wetgewing ten opsigte van die aantekening of registrasie van stambome by Stamboek, die uitvoer van Hugenoot-semen, embrio’s en lewende diere, tegniese-, adviserende- en keuringsdienste of op enige ander wyse;

(b)          om die rasegtheid van die Hugenoot in die RSA en in die lidlande te bewaar en om deur beskikbare middele belangstelling in die ras te bevorder;

(c)           om toe te sien dat lede volgens aanvaarde boerderypraktyk noukeurig rekord hou van stambome en besonderhede van die Hugenoot met die doel vir aantekening of registrasie daarvan deur Stamboek;

(d)          om 'n Rasstandaard vir die ras op te stel en toe te sien dat dit toegepas word;

(e)          om vir tentoonstellingsdoeleindes verskillende klasse vir die Hugenoot te verkry en beoordelaars te benoem wat bevoeg geag word om die ras te beoordeel en om landbougenootskappe en andere te oortuig van die wenslikheid en noodsaaklikheid daarvan om slegs beoordelaars aan te stel wat deur die Genootskap aanbeveel word;

(f)           om die verkoop van die Hugenoot te bevorder;

(g)           om deur samewerking met Stamboek en toepaslike owerhede voorligting te gee aan lede en voornemende lede om die Hugenoot te verbeter;

(h)          om in die algemeen alles in sy vermoë te doen ter bevordering van die lede se belange met betrekking tot hul bedrywighede in verband met die Hugenoot;

(i)            om inligting in te win en te versprei aangaande die beste wyse waarop die teling van die Hugenoot die beste uitgevoer en op die voordeligste manier uitgebou en voortgesit kan word en lede op hoogte te hou met wetenskaplike- en ander ontwikkeling; en

(j)            om sodanige funksies te vervul en pligte uit te voer soos aan die Genootskap opgelê is deur die Algemene Jaarvergadering, toepaslike wetgewing en as gevolg van sy lidmaatskap van Stamboek.